Goody's - Palm Desert Washington Street

44. USDA 10 oz. Poterhouse & Eggs